HR round question for Huawei..

Q. The headquarters of Huawei is at a. Honkong b. Shenzan c. Shanghai

Your Answer

The Headquarters of Huawei is at Shenzan.

huawei
Practica simulacro de prueba para
huawei