HR round question for Huawei..

Q. The headquarters of Huawei is at a. Honkong b. Shenzan c. Shanghai

Your Answer

b

Huawei
Practica simulacro de prueba para
Huawei